Par datu aizsardzību

Ogres novada BJC nodrošina personu datu aizsardzības likuma prasības, kā arī ievēro Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1388 ‘’Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos’’ noteiktās prasības.

Ogres novada BJC ir tiesības fotografēt un filmēt pasākumu laikā dalībniekus. Fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām.