Kategoriju arhīvs: Notikumi

Izskanējusi Starpnovadu koru skate

  1. gada 29. martā Ogres Kultūras centrā norisinājās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu skolu 2.- 4., 5.- 9. un 10. – 12. klašu koru skate, kurā piedalījās četrpadsmit izglītības iestāžu kolektīvi.

Visvairāk koru – vienpadsmit, piedalījās no Ogres novada, pārstāvot visas novada skolas, divi no Ķeguma novada komercnovirziena vidusskolas un viens kolektīvs no Lielvārdes novada Jumpravas vidusskolas.

Korus vērtēja Ilga Millere – mūzikas pedagoģe, ilggadīga Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Mūzikas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja; Baiba Klepere – diriģente, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas Kora klases vadītāja un Daina Čudare – diriģente, Ogres Mūzikas skolas Kora klases vadītāja.

Augstāko punktu skaitu 2.- 4. klašu koru grupā ieguva Suntažu vidusskolas 1.- 4. klašu koris (44,66 p., diriģente Inita Andževa), bet 10. – 12. klašu grupā – 1. vidusskolas jauktais koris Anima (47,58 p., diriģente Gunita Bičule).

Latvijas skolu 5.- 9. klašu koriem šajā mācību gadā tiek organizēts konkurss, kur labākajiem koriem tiks dota iespēja piedalīties laureātu koncertā Dziesmai būt! Rīgā, tāpēc žūrijai no četriem vidējā posma koriem labākie kolektīvi bija jāvirza tālāk uz II kārtu. Augstāko punktu skaitu šajā koru  grupā ieguva Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris (43,81 p., diriģente Baiba Rulle).

Uz Vidzemes novada konkursu 11.04., kurš notiks Ogres Kultūras centrā,  tika izvirzīti trīs vidējā posma kori – Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris (diriģente Baiba Rulle), Suntažu vidusskolas 5.- 9. klašu koris (diriģente Inita Andževa) un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.- 12. klašu koris (diriģente Liene Seržante).

Informāciju sagatavoja Ogres novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”

Ogres novada skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pulciņu dalībnieki un pedagogi 23. martā  atskatījās uz paveikto. Šogad konkursa tēma, sagaidot mūsu valsts simtgadi – “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās,” rosināja atklāt skaisto un neparasto dabā, ikdienā un mākslā. Katrs pulciņš izstādei piedāvāja savus individuālos un kolektīvos darbus un vides objektus, jo nākamajai kārtai jāvirza tieši vides objekti.  Šos darbus vēl izvērtēs kompetenta žūrija un  pēc iesūtītajām prezentācijām noteiks tos vides objektus, kas no visas Latvijas vasaras garumā priecēs Mazmežotnes muižas apmeklētājus Bauskas pusē.

Novada žūrijā tika aicinātas Oogres Māksla skolas direktore Astra Rubene un  direktores vietniece  Signe Kraukle. Abas pedagoģes uzsvēra šo nenovērtējamo ieguvumu, ka šādās izstādēs bagātinās gan Mākslas skolas audzēkņi, gan skolēni, kuru darbi top mākslas pulciņos skolās un novada Bērnu un jauniešu centrā. Radošā darbība ir nozīmīga ikvienā vecumā un tās iemaņas, ko skolēni apgūst, var noderēt visai dzīvei.

Izvērtējot katru darbu, priecē ideja, mākslinieciskais izpildījums, rūpība, dažkārt asprātība un kopā darbošanās prieks, kas īpaši atainojas pulciņu kolektīvajos darbos.

Suminot laureātus, liels paldies sakāms pedagogiem par nenovērtējamo ieguldījumu un pacietību, rosinot skolēnus radošam darbam pēc mācību stundām.

Pasākuma atmosfēru, ieskandinot latviešu tautas dziesmas, latviskā gaisotnē radīja Ogres 1. vidusskolas  dziedošās meitenes, kas savā jomā – konkursā „Lakstīgala” ir guvušas augstus sasniegumus valsts līmenī.

Gaidot sauli un siltu laiku, pasākuma noslēguma katrs varēja radošajā darbnīcā darināt kādu pavasara vēstnesi – Dieva radībiņu, lai iepriecinātu sevi, savus pedagogus.

Informāciju sagatavoja Ogres novada vizuālā un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības metodiķe Ilze Krastiņa