Gada plāns

OGRES NOVADA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU PLĀNS 2018./2019.M.G.

    SEPTEMBRIS  
03.09. 15.00-21.30

Brīvības iela

 

 

Radošās darbnīcas

 

zinīBums

Pedagogi,

Jauniešu dome, Diāna

04.09.-15.10. OBJC Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās OBJC pulciņu skolotāji
10.09. 10.00 Rīga, VISC-Strūgu 4 Tautas deju ekspertu vadītāju seminārs Z.Mūrniece

M.Dargiene

13.09. Mazmežotne “Visa

Dieva radībiņas saulītē līgojās” noslēguma seminārs

A.Raudzepa
17.-18.09. Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela 16 Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem un virsvadītājiem Z.Mūrniece

M.Dargiene

19.09. 10.00 Rīga, VISC-Strūgu 4 Mūsdienu deju nozares pedagogu un koordinatoru seminārs D.Gavare

M.Dargiene

20.09. Rīga, VISC-Strūgu 4-10.30 Seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem, interešu izglītības iestāžu direktoriem A.Aukšmuksta

I.Ošiņa

25.09. OBJC 13.00 Ogres novada pašvaldības pārstāvju  vizītes izglītības iestādēs S.Grunte
26.09. Madona Labo darbu festivāls Vidzemes reģiona izglītības iestādēm A.Aukšmuksta
26.09. Rīga, VISC-Strūgu 4-10.30 Pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoru seminārs I.Liepiņa

S.Butāne

27.09. Taurupes pamatskolā          10.00 Skolu pašpārvalžu seminārs D.Bartušauska
27.09. Rīga, VISC-Strūgu 4-10.30 Seminārs mūzikas metodisko apvienību vadītājiem R.Platpere

G.Bičule

28.09. Rīgas motormuzejs Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs tehniskās jaunrades pulciņu skolotājiem J. Rage-Raģis

2018.gada septembris-decembris

 8.09.Likteņdārzs, Kokneses novads– 10.Award rudens talka- K.Sprudzāne

13.09.**  Vides objektu un mākslas darbu izstādes- konkursa ‘’Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās’’ noslēguma pasākums-seminārs pedagogiem- A.Raudzepa

26.09.Madona- Latvijas 100gadei veltītā pasākumu cikla ‘’Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons’’ Labo darbu festivāls Vidzemē-E.Pelša

 1.11.-‘’Meža māja’’, Ķemeri, Jūrmala-Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate ‘’Nāc ārā!’’-I.Liepiņa

*** Programmas Award apbalvošanas pasākums– K.Sprudzāne

Plānu sastādīja Ogres novada Bērnu un jauniešu centra direktore

Irēna Ošiņa tālr.65047794

OGRES NOVADA/STARPNOVADU

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN OBJC

DARBA PLĀNS 2017./18. MĀCĪBU GADAM

Datums Norises vieta,

laiks

Semināri, kursi, pasākumi Atbildīgie
AUGUSTS-2017.
16.08.-18.08. 9.30 izbr. no ISKP Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes un Madonas novadiem projekta “Jaunatnes politikas attīstība Ogres novadā” ietvaros R.Rudzītis
21.-31.08. OBJC Klašu telpu, metodisko materiālu sagatavošana darbam. Pedagogi
24.08. Ogres tehnikums

12.00

Skolotāju sporta spēles Dz. Žindiga
25.08. Brīvības iela 44, 2.stāva zāle, Ogrē 10.00 Starpnovadu arodorganizācijas padomes sēde. Lūdzu piedalīties visu izglītības iestāžu AK priekšsēdētājus A.Lepere
       
28.08. Ogres Valsts ģimnāzija, 9.45 Pedagogu tālākizglītības konference “Ceļā uz kompetencēm”. Pieteikšanās elektroniski Ogres Valsts ģimnāzijas mājas lapā līdz 14.augustam. A.Bērce, R.Zaikovska, D.Zemīte
29.08. Ogres Valsts ģimnāzija, 10.00 Pedagogu tālākizglītības konference “Ceļā uz kompetencēm”. A.Bērce, R.Zaikovska, D.Zemīte
29.08. Ogres Valsts ģimnāzija, 15.00 Izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku seminārs S.Grunte,

V.Āboltiņa

E.Slise

30.08. OBJC 15.00 Pedagogu sapulce I.Ošiņa
    SEPTEMBRIS  
01.09. 12.00-14.00

Brīvības iela

 

14.00

Radošās darbnīcas

 

Skrējiens- Ieskrien septembrī

Sk.Gita, Romualda

 

Jauniešu dome, Diāna

07.09. OBJC 12.00 Ogres novada pašvaldības pārstāvju  vizītes izglītības iestādēs S.Grunte
04.09.-15.10. OBJC Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās OBJC pulciņu skolotāji
2.09.-23.09. * Vieta un laiks tiks precizēti. Ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojumi tiks nodrošināti no projekta līdzekļiem Projekta “Jaunatnes politikas attīstība Ogres novadā” noslēguma seminārs – Ogres novada jaunatnes politikas izvērtēšana un jaunu aktivitāšu plānošana nākamajam termiņam 2018.-2022. Dalībnieki – jaunieši, jaunatnes organizāciju pārstāvji un pašvaldības pārstāvji R.Rudzītis
08.09. Rīga, VISC-Strūgu 4-10.30 Tautisko deju kolektīvu metodiķu seminārs Z.Mūrniece

M.Dargiene

09.09. 14.00-23.00 Ogres pilsēta Jauniešu diena D.Bartušauska

Z.Tereško

11.09. Rīga, VISC-Strūgu 4-11.00 Mūsdienu deju nozares horeogrāfu un pedagogu seminārs D.Gavare

M.Dargiene

14.09. Rīga, VISC-Strūgu 4-10.30 Seminārs interešu izglītības mūzikas metodisko apvienību vadītājiem R.Platpere

G.Bičule

20.09. Rīga, VISC-Strūgu 4-10.30 Seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem, interešu izglītības iestāžu direktoriem A.Aukšmuksta

I.Ošiņa

27.09. Rīga, VISC-Strūgu 4 Profesionālās kompetences

pilnveides seminārs skolēnu skatuves runas pedagogiem

D.Jurka
28.09. Rīga, VISC-Strūgu 4-10.30 Pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoru seminārs I.Liepiņa

S.Butāne

 

Plānu sastādīja OBJC direktore Irēna Ošiņa

 

pasakumu-plans-2016-2017

Augusts-septembris-2016

Ogres novada interešu izglītības pasākumu plāns 2015./2016.m.g.