Nolikumi

Vizuāli plastiskā māksla

   APSTIPRINU:

Ogres novada BJC direktore Irēna Ošiņa

Ogres  novada interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu konkurss – izstāde

„Visas manas košas krāsas”

NOLIKUMS

Mērķis

 • Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem.
 • Veicināt bērnu un jauniešu radošumu un talantu attīstību.

Organizators  Ogres  novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Ogres Mākslas skolu.

Dalībnieki  Ogres novada izglītības iestāžu audzēkņi, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pulciņu audzēkņi, Ogres novada vizuālās mākslas olimpiādes laureāti.

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām.

Konkursa tēma un nosacījumi

Risinot konkursa tēmu “Visas manas košas krāsas,konkursa dalībnieki tiek aicināti pētīt un izzināt krāsu īpašības un  dažādu materiālu pielietojumu radošajos darbos, ierosmi gūstot savā apkārtnē, Latvijas dabā un mākslinieku darbos.

Konkursa apakštēmas

 • Mana krāsu pasaule.
 • Latvijas daba – mana palete.
 • “Saruna” ar man tuvu mākslinieku.
 • Mana novada tērps – ierosmes avots.

Konkursa dalībnieki veido vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus ( individuālos, kopdarbus – veido ne vairāk kā 3 autori, kolektīvos darbus – veido vairāk kā 3 autori) atbilstoši konkursa tēmai:

vizuālajā mākslā: zīmējumus un gleznojumus dažādās tehnikās – ne mazākus kā A4 formāts,

vizuāli plastiskajā mākslā – darbi dažādās tehnikās.

 • Izstādes darbu veidošanai izmantojami visu veidu pieejamie materiāli – papīrs, koks, māls, stikls, kartons, plastmasa, dažādi audumi, diegi, utt.
 • Pie katra darba jābūt piestiprinātām 2 VIZĪTKARTĒM.

Darbu autoru 1. vizītkartei ir jābūt piestiprinātai pie katra darba  aizmugurē, 2. vizītkarte jāiesniedz tā, lai, iekārtojot izstādi, to var eksponēt darba labajā pusē.

Vizītkarte nedrīkst būt uzlīmēta uz zīmējuma.

 

DARBA NOSAUKUMS

Autora vārds, uzvārds

Skola, klase

Pedagoga vārds, uzvārds

Izstāde no 2019.g. 8. aprīļa līdz 20. aprīlim notiks Ogres Mākslas skolas Izstāžu zālē.

Organizatoriem ir tiesības visus iesniegtos darbus  neizlikt.

 Vērtēšana un apbalvošana

Konkursa darbus vērtē organizatoru izvēlēta komisija.

Vērtēšanas kritēriji:

–  atbilstība nolikuma prasībām,

–  darba tematiskais risinājums,

–  kompozīcija,

–  darba izpildījuma kvalitāte,

–  oriģinalitāte,

–  attieksme pret darbu.

Noslēguma pasākums – apbalvošana 2019. gada aprīlī (informācija sekos).

Darbu iesniegšana

Pieteikumus un izstādes darbus iesniegt līdz 2019.gada 5.aprīlim pulksten 15.00  – Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 15, Ogrē kopā ar pieteikuma anketu “Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Visas manas košas krāsas”” (Pielikums Nr.1). Pieteikuma anketa jānosūta arī  elektroniski uz e-pasta adresi ilze2768@inbox.lv  ar norādi – izstādei “Visas manas košas krāsas.”

Nolikumu sagatavoja Ilze Krastiņa

Ogres  novada BJC vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas  interešu izglītības metodiķe, Tel. 29183771

Krīt no gaisa balti miltiLejupielādēt

Teātris

APSTIPRINU: Ogres novada BJC direktore I.Ošiņa

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novada skolēnu TEĀTRU IZRĀŽU festivāls, gatavojoties XII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālam ‘’…un es iešu un iešu!’’

NOLIKUMS

MĒRĶI UN UZDEVUMI

 1. Veicināt bērnu un jauniešu talanta, prasmju un spēju izkopšanu teātra mākslas jomā.
 2. Nodrošināt skolēnu teātra spēles tradīcijas saglabāšanu un attīstību Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā.
 3. Rosināt skolu teātrus tuvāk iepazīt latviešu dramaturgu darbus.
 4. Apzināt un vērtēt skolēnu teātru kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, sekmējot katra teātra māksliniecisko izaugsmi un snieguma kvalitāti un veicinot pieredzes apmaiņu un labās prakses piemēru popularizēšanu.

ORGANIZATORI

Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar pašvaldību Izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm un

Ogres Kultūras centru.

DALĪBNIEKI

Izglītības iestāžu (vispārējās, profesionālās un interešu izglītības) audzēkņi.

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām.

NORISE

1.posms-Teātra izrāžu skate 2019.gada 28.martā Ogres Kultūras centrā. Izrādes ilgums līdz 1h 30min.

2.posms-Izrāžu parāde:

2019.gada 26.aprīlī Valmieras Drāmas teātrī,

2019.gada 27.aprīlī Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40A.

PIETEIKŠANĀS

Pieteikumu anketas iesūtīt Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā līdz 2019. gada 28. februārim elektroniski uz e-pastu: irena.osina@ogresnovads.lv; tālr. – 65047794

VĒRTĒŠANA

Konkursa 1.posmu vērtē organizatoru izvēlēta žūrija.

Konkursa 2.posmu vērtē VISC apstiprināta žūrija pēc šādiem kritērijiem:

-dramaturģiskā materiāla izvēle (materiāla kvalitāte, materiāla atbilstība skolēnu vecumposmam un aktieru sastāvam);

-režisora darbs (režisora ieceres mākslinieciskā realizācija, darbs ar aktieriem);

-aktieru darbs (organiska darbošanās, skaidra dikcija, kontakts ar klausītāju un skatuves partneri);

-audiovizuālais noformējums (scenogrāfija, kostīmi, mūzika, komponentu atbilstība izvēlētā materiāla un iestudējuma stilistikai);

-izrādes koptēls.

Viens žūrijas loceklis katram iestudējumam maksimāli var piešķirt 50 punktus.

Katru kritēriju žūrija vērtē atsevišķi, piešķirot 0 –10 punktus.

-izcili-10;                                 -apmierinoši-4;

-teicami-9;                               -vāji-3;

-ļoti labi-8;                               -ļoti vāji-2;

-labi- 7                                     -ļoti, ļoti vāji -1;

-gandrīz labi-6;                        -neatbilst kritērijiem-0

-viduvēji-5;

Vērtējums tiek iegūts, saskaitot visu žūrijas locekļu piešķirtos punktus un to kopējo summu dalot ar žūrijas locekļu skaitu.

Pakāpes tiek piešķirtas:

I pakāpe – no 45 līdz 50 punktiem,

II pakāpe – no 40 līdz 44,99 punktiem,

III pakāpe – no 35 līdz 39,99 punktiem,

Pārējiem – pateicība par piedalīšanos.

FINANSĒŠANA

 1.       posmu finansē izglītības iestādes, pašvaldības.
 2. posmu no valsts budžeta 42.03 apakšprogrammas “Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki” daļēji finansē māksliniecisko un tehnisko nodrošinājumu un balvu iegādi. Dalībnieku piedalīšanos izrāžu parādē finansē pašvaldība vai iestāde, kuru dalībnieki pārstāv. Dalībnieku transporta izdevumus un ēdināšanu finansē pašvaldības, pašvaldību izglītības pārvaldes. Pasākuma organizatori var noteikt kolektīviem dalības maksu (kolektīvam līdz 20 dalībniekiem – EUR 15.00, 20 un vairāk dalībnieku – EUR 20.00).

Dalību 2.posmam piesaka koordinators, saskaņojot ar izglītības iestādēm.

                                                     PIETEIKUMA ANKETA

Kolektīva nosaukums
Izglītības iestādes adrese
Tālrunis

e-pasts

Izrādes nosaukums
Īss izrādes apraksts
Lugas autors
Izrādes režisors
Izrādes scenogrāfs
Izrādes mūzikas autors
Izrādes garums
Darbojošos personu skaits
Nepieciešamais uzbūves laiks
Vēlamais apgaismojums
Vēlamā apskaņošanas tehnika
Vēlamais spēles laukums
Kontaktpersona (e-pasts, tel. Nr.)
Datums

 

 

skatuves-runas-liter-uzved-nolikumi-2017

skolu-teatru-festivals-ogre-2017

2015_skatuves_runa_nolikumsSkatīt 

2015_skatuves_runa_nolikums Lejupielādēt 

Skatuves runas, liter.uzved.,teātra nolikumi-2015.Skatīt 

Skatuves runas, liter.uzved.,teātra nolikumi-2015. Lejupielādēt 

Mūzika

mazo_muuz_kol_konk_nol_16_17_ar_pastiprin_ie

2_4kl5_9kl_koru_nolik_16_17

balsis_nolikums_16_17

2_4kl_nol_14_15Skatīt 

2_4kl_nol_14_15 Lejupielādēt 

5_9kl+jaukto_koru_nolik_14_15Skatīt 

5_9kl+jaukto_koru_nolik_14_15Lejupielādēt 

Balsis_Nolikums_14_15Skatīt

Balsis_Nolikums_14_15Lejupielādēt 

Lakstigalas_nolik_14_15Skatīt 

Lakstigalas_nolik_14_15 Lejupielādēt 

Mazo_muuz_kol_konk_nol_14_15_ar_pastiprin_iekSkatīt 

Mazo_muuz_kol_konk_nol_14_15_ar_pastiprin_iek Lejupielādēt