Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”

Ogres novada skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pulciņu dalībnieki un pedagogi 23. martā  atskatījās uz paveikto. Šogad konkursa tēma, sagaidot mūsu valsts simtgadi – “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās,” rosināja atklāt skaisto un neparasto dabā, ikdienā un mākslā. Katrs pulciņš izstādei piedāvāja savus individuālos un kolektīvos darbus un vides objektus, jo nākamajai kārtai jāvirza tieši vides objekti.  Šos darbus vēl izvērtēs kompetenta žūrija un  pēc iesūtītajām prezentācijām noteiks tos vides objektus, kas no visas Latvijas vasaras garumā priecēs Mazmežotnes muižas apmeklētājus Bauskas pusē.

Novada žūrijā tika aicinātas Oogres Māksla skolas direktore Astra Rubene un  direktores vietniece  Signe Kraukle. Abas pedagoģes uzsvēra šo nenovērtējamo ieguvumu, ka šādās izstādēs bagātinās gan Mākslas skolas audzēkņi, gan skolēni, kuru darbi top mākslas pulciņos skolās un novada Bērnu un jauniešu centrā. Radošā darbība ir nozīmīga ikvienā vecumā un tās iemaņas, ko skolēni apgūst, var noderēt visai dzīvei.

Izvērtējot katru darbu, priecē ideja, mākslinieciskais izpildījums, rūpība, dažkārt asprātība un kopā darbošanās prieks, kas īpaši atainojas pulciņu kolektīvajos darbos.

Suminot laureātus, liels paldies sakāms pedagogiem par nenovērtējamo ieguldījumu un pacietību, rosinot skolēnus radošam darbam pēc mācību stundām.

Pasākuma atmosfēru, ieskandinot latviešu tautas dziesmas, latviskā gaisotnē radīja Ogres 1. vidusskolas  dziedošās meitenes, kas savā jomā – konkursā „Lakstīgala” ir guvušas augstus sasniegumus valsts līmenī.

Gaidot sauli un siltu laiku, pasākuma noslēguma katrs varēja radošajā darbnīcā darināt kādu pavasara vēstnesi – Dieva radībiņu, lai iepriecinātu sevi, savus pedagogus.

Informāciju sagatavoja Ogres novada vizuālā un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības metodiķe Ilze Krastiņa

VIDES IZZIŅU SPĒĻU KONKURSS “DZĪVO ZAĻI”

21.03.2018. Ogres Valsts ģimnāzijā notika vides spēļu konkurss.

Nr. p.k. Skola

Klase

Vārds, Uzvārds Spēles nosaukums Prasme vadīt spēli, spēles atraktivitāte

( 15)

Vides izglītības saturs spēlē

( 15)

Idejas oriģinalitāte, novitāte

( 10)

Punkti Kopā

 

( 40)

Vieta

1.- 6. klase

1. Ogres 1. vidusskola

6. klase

Elīza Blicava, Sanita Janoviča, Boneta Volkova  Ekociemats 15 12 8 35 1.
2. Ogresgala psk.

6. klase

Maksims Timohins,

Paula Matvejeva,

Kintija Kolosova

 10 no 50 15 13 7 35 1.
3. Ogres sākumskola

6 a. klase

Amanda Korde, Elēna Selga,

Elīna Eiduka

Daba dzīvo zaļi. 14 13 8 35 1.
4. Ogresgala pamatskola 1. klase Alise Numceva

Alise Rutka

Meža dzīvnieku daudzveidība 10 10 10 30 2.

Žūrijas komisija:                                                                                                      

Sandra Kuriloviča

Irēna Grigale

OBJC vides izglītības metodiķe  Skaidrīte Butāne