Teātris, skatuves runa

2018./19.m.g. NOLIKUMI

     Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu

skolēnu skatuves runas konkurss (I kārta)

                                NOLIKUMS

MĒRĶIS

 1. Sekmēt bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību un līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.

UZDEVUMI

 1. Izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku.
 2. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.
 3. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas.
 4. Attīstīt koncentrēšanās spējas, emocionalitāti veidot iztēli un prasmi noturēt auditorijas interesi.
 5. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

ORGANIZATORI

Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar pašvaldību Izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm un Ogres Kultūras centru.

DALĪBNIEKI

Izglītības iestāžu (vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības) skolēni.

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām.

NORISE

Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme.

Konkurss notiek divās kārtās:

1.kārta – 2019.gada 28.februārī Ogres Kultūras centrā;

2.kārta – 2019.gada martā – aprīlī skates notiek reģionos:

– 14.martā Cēsu Bērnu un jauniešu centrā;

3.kārta – Skolēnu skatuves runas fināls, uz kuru izvirza augstāko pakāpi ieguvušos dalībniekus, notiek 2019.gada 3.maijā Rīgas Latviešu biedrības namā.

Norises noteikumi:

 1. Dalībnieks konkursā runā vienu prozas un vienu dzejas darbu. Vienu no darbiem var izpildīt latviešu valodas dialektā/izloksnē.
 2. Mazākumtautību izglītības iestāžu dalībnieki vienu no darbiem var runāt dzimtajā valodā.
 3. Katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3minūtes.
 4. Konkursa reģionālajā skatē (2.kārtā) piedalās ne vairāk kā 8 dalībnieki katrā vecuma grupā.

Dalībniekus vērtē 6 grupās:

-1.klases grupa;

-2.-3.klašu grupa;

-4.-6.klašu grupa;

-7.-9.klašu grupa;

-10.-12.klašu grupa;

-profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi.

PIETEIKŠANĀS

1.kārtai līdz 2019.gada 14.februārim

Dalībnieku skaits no skolām (tajā skaitā arī filiāles!):

1-2 dalībnieki, ja skolā audzēkņu skaits līdz 100

2 dalībnieki, ja skolā audzēkņu skaits no 101-200

6 dalībnieki, ja skolā audzēkņu skaits no 201-500

9 dalībnieki, ja skolā audzēkņu skaits virs 500

Dalībnieku skaitu un atlases skates posmus konkursa 1.kārtā nosaka novada/pilsētas skates organizatori.

Konkursa 2.kārtai izvirza no katras grupas:

1 dalībnieku novadi/pilsētas, kurās ir līdz 5 vispārējās izglītības iestādēm;

2 dalībniekus novadi/pilsētas, kurās ir 6 līdz 10 vispārējās izglītības iestādes;

3 dalībniekus novadi/pilsētas, kurās ir 11 līdz 15 vispārējās izglītības iestādes;

4 dalībniekus novadi/pilsētas, kurās ir 15 un vairāk vispārējās izglītības iestādes.

No katras interešu izglītības iestādes konkursa 2.kārtai izvirza ne vairāk kā vienu dalībnieku no katras grupas.

No profesionālās izglītības iestādēm konkursa 2.kārtai izvirza ne vairāk kā 3 dalībniekus no katras izglītības iestādes.

Dalībniekus konkursa 2.kārtai piesaka novada/pilsētas konkursa koordinators desmit dienas pirms reģionālā konkursa, nosūtot pieteikuma anketu, pievienojot žūrijas protokolu no 1.kārtas skates.

VĒRTĒŠANA

Konkursa 1.kārtu vērtē pilsētu/novadu/apvienoto novadu izvēlēta žūrija.

Konkursa 2.kārtu vērtē VISC apstiprināta žūrija.

Skatuves runas vērtēšanas kritēriji (max 50 punkti):

 • Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums) -10 punkti,
 • Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast) -10 punkti
 • Kontakts ar klausītāju (kam runā) -10 punkti,
 • Skaidra dikcija un artikulācija -10 punkti,
 • Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte) -10 punkti.

Saskaņā ar vērtēšanas komisijas vērtējumu dalībnieki saņem augstākās pakāpes diplomus, I, II, III pakāpes diplomus un pateicības:

Augstākās pakāpes diploms    – 45-50 punkti,

I pakāpes diploms                   – 40 – 44,99 punkti,

II pakāpes diploms                  – 30 – 39,99 punkti,

III pakāpes diploms                – 20 – 29,99 punkti,

Pateicība par piedalīšanos       līdz 19,99 punktiem.

FINANSĒŠANA

1.kārtu finansē izglītības iestādes, pašvaldības.

2.kārtas konkursa norisei žūrijas darba samaksu, daļēju telpu īri finansē no valsts budžeta 42.03.apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”. Pārējos ar konkursa 2.kārtu saistītos izdevumus sedz pašvaldības vai izglītības iestādes.

Pieteikumu anketas iesūtīt Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā līdz 2019. gada 14. februārim elektroniski uz e-pastu: irena.osina@ogresnovads.lv; tālr. – 65047794

APSTIPRINU:

Ogres novada BJC direktore I.Ošiņa

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novada skolēnu TEĀTRU IZRĀŽU festivāls, gatavojoties XII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālam ‘’…un es iešu un iešu!’’

NOLIKUMS

MĒRĶI UN UZDEVUMI

 1. Veicināt bērnu un jauniešu talanta, prasmju un spēju izkopšanu teātra mākslas jomā.
 2. Nodrošināt skolēnu teātra spēles tradīcijas saglabāšanu un attīstību Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā.
 3. Rosināt skolu teātrus tuvāk iepazīt latviešu dramaturgu darbus.
 4. Apzināt un vērtēt skolēnu teātru kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, sekmējot katra teātra māksliniecisko izaugsmi un snieguma kvalitāti un veicinot pieredzes apmaiņu un labās prakses piemēru popularizēšanu.

ORGANIZATORI

Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar pašvaldību Izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm un

Ogres Kultūras centru.

DALĪBNIEKI

Izglītības iestāžu (vispārējās, profesionālās un interešu izglītības) audzēkņi.

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām.

NORISE

1.posms-Teātra izrāžu skate 2019.gada 28.martā Ogres Kultūras centrā. Izrādes ilgums līdz 1h 30min.

2.posms-Izrāžu parāde:

2019.gada 26.aprīlī Valmieras Drāmas teātrī,

2019.gada 27.aprīlī Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40A.

PIETEIKŠANĀS

Pieteikumu anketas iesūtīt Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā līdz 2019. gada 28. februārim elektroniski uz e-pastu: irena.osina@ogresnovads.lv; tālr. – 65047794

VĒRTĒŠANA

Konkursa 1.posmu vērtē organizatoru izvēlēta žūrija.

Konkursa 2.posmu vērtē VISC apstiprināta žūrija pēc šādiem kritērijiem:

-dramaturģiskā materiāla izvēle (materiāla kvalitāte, materiāla atbilstība skolēnu vecumposmam un aktieru sastāvam);

-režisora darbs (režisora ieceres mākslinieciskā realizācija, darbs ar aktieriem);

-aktieru darbs (organiska darbošanās, skaidra dikcija, kontakts ar klausītāju un skatuves partneri);

-audiovizuālais noformējums (scenogrāfija, kostīmi, mūzika, komponentu atbilstība izvēlētā materiāla un iestudējuma stilistikai);

-izrādes koptēls.

Viens žūrijas loceklis katram iestudējumam maksimāli var piešķirt 50 punktus.

Katru kritēriju žūrija vērtē atsevišķi, piešķirot 0 –10 punktus.

-izcili-10;                                 -apmierinoši-4;

-teicami-9;                               -vāji-3;

-ļoti labi-8;                               -ļoti vāji-2;

-labi- 7                                     -ļoti, ļoti vāji -1;

-gandrīz labi-6;                        -neatbilst kritērijiem-0

-viduvēji-5;

Vērtējums tiek iegūts, saskaitot visu žūrijas locekļu piešķirtos punktus un to kopējo summu dalot ar žūrijas locekļu skaitu.

Pakāpes tiek piešķirtas:

I pakāpe – no 45 līdz 50 punktiem,

II pakāpe – no 40 līdz 44,99 punktiem,

III pakāpe – no 35 līdz 39,99 punktiem,

Pārējiem – pateicība par piedalīšanos.

FINANSĒŠANA

 1.       posmu finansē izglītības iestādes, pašvaldības.
 2. posmu no valsts budžeta 42.03 apakšprogrammas “Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki” daļēji finansē māksliniecisko un tehnisko nodrošinājumu un balvu iegādi. Dalībnieku piedalīšanos izrāžu parādē finansē pašvaldība vai iestāde, kuru dalībnieki pārstāv. Dalībnieku transporta izdevumus un ēdināšanu finansē pašvaldības, pašvaldību izglītības pārvaldes. Pasākuma organizatori var noteikt kolektīviem dalības maksu (kolektīvam līdz 20 dalībniekiem – EUR 15.00, 20 un vairāk dalībnieku – EUR 20.00).

Dalību 2.posmam piesaka koordinators, saskaņojot ar izglītības iestādēm.

                                                     PIETEIKUMA ANKETA

Kolektīva nosaukums
Izglītības iestādes adrese
Tālrunis

e-pasts

Izrādes nosaukums
Īss izrādes apraksts
Lugas autors
Izrādes režisors
Izrādes scenogrāfs
Izrādes mūzikas autors
Izrādes garums
Darbojošos personu skaits
Nepieciešamais uzbūves laiks
Vēlamais apgaismojums
Vēlamā apskaņošanas tehnika
Vēlamais spēles laukums
Kontaktpersona (e-pasts, tel. Nr.)
Datums

 

 

Skatuves runas un teātra skates nolikumi Ogres novadā-2017./2018. m.g.

TEĀTRA skates nolikums2018.

SKATUVES RUNA 2018-NOLIKUMS

Skatuves runas un teātra skates nolikumi Ogres novadā-2016./2017. m.g.

skatuves-runas-liter-uzved-nolikumi-2017

skolu-teatru-festivals-ogre-17

[embeddoc url=”http://objc.lv/wp-content/uploads/2015/07/Skatuves-runas-liter.uzved_.teātra-nolikumi-2016..doc” viewer=”microsoft”][embeddoc url=”http://ssint.lv/objc/wp-content/uploads/2015/07/2015_skatuves_runa_nolikums.docx” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”http://ssint.lv/objc/wp-content/uploads/2015/07/Skatuves-runas-liter.uzved_.teātra-nolikumi-2015..doc” viewer=”microsoft”]