Vides zinības

2018./19.m.g. NOLIKUMI

Ogres novada  Jauno vides pētnieku konkurss „ Skolēns eksperimentē

                                          NOLIKUMS

Mērķi:

 Sekmēt izglītojamo izpratni par apkārtējo vidi un tās problēmām.

 Popularizēt pētniecisko darbu veikšanu.

 Veicināt aktīvu vides izzināšanu.

Dalībnieki:

Konkursā piedalās Ogres  novada  1.–9. klašu skolēni, kuri

veikuši praktiskus ar vidi saistītus pētījumus, novērojumus un /vai eksperimentus.

Darbi var būt izstrādāti individuāli, pāros vai tas var būt 3 dalībnieku kopdarbs.

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām.

Laiks un vieta:

  1. gada 14. februāris plkst. 10.00 Ogres Valsts ģimnāzijā.

Norise:

Konkursa dalībnieki 5-7 minūšu stāstījumā iepazīstina ar saviem veiktajiem

pētījumiem, novērojumiem vai eksperimentiem un atbild uz klātesošo jautājumiem.

Vērtēšana:

Dalībniekus vērtē visu dalībskolu pārstāvju izveidota žūrija.

Darba izvērtēšanas kritēriji:

  • Veiktā eksperimenta/pētījuma zinātniskumu, izpildījumu.
  • Eksperimenta/pētījuma izpratni, skaidrojumu.
  • Personīgo ieguldījumu eksperimenta/pētījuma veikšanā.
  • Atbildes uz jautājumiem par eksperimentu, tā norisi, rezultātiem un nozīmi, praktisko pielietojumu.

Apbalvošana:

Skolēnu  darbi tiek izvērtēti un apbalvoti atsevišķi: 1-3 .klases; 4.- 6. klases un 7.– 9.klases grupas.

Pieteikšanās:

Pieteikumu konkursam (1.pielikums) izglītības iestāde līdz 2019.gada 8. februārim

elektroniski nosūta uz e-pasta adresi – skaidrite.butane @ogresnovads.lv

tālr.  26126804

Nolikumu sagatavoja OBJC Interešu izglītības vides izglītības  metodiķe Skaidrīte Butāne.

 

Ogres novada  Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!”

                                                    NOLIKUMS

2019.gada spēļu tēma  Vide” (tēma tiks precizēta)

MĒRĶIS

  • Popularizēt vides izglītību skolēnu vidū, sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām.
  • Aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs.

Dalībnieki:    

2.-12.klašu skolēni. 1-3 dalībnieki. Spēles (lomu spēles, galda spēles, imitācijas spēles, kustību spēles u.c), var izstrādāt individuāli, pāros vai tas var būt 3 dalībnieku kopdarbs.

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām.

Norise:

Katra komanda prezentē spēli – 7 minūtes (noteikumi, spēlēšana).

Vieta un laiks  – 2019. gada 14. marts  plkst.10.00 Ogres Valsts ģimnāzijā spēļu demonstrējumi, izvērtēšana.

Vērtēšana:

Dalībniekus vērtē visu dalībskolu pārstāvju izveidota žūrija.

Spēļu vērtēšanas kritēriji :

– idejas oriģinalitāte un novitāte,

– satura atbilstība tēmai,

– izziņas vērtība,

– spēles atraktivitāte un pasniegšana,

– noteikumu skaidrība un saprotamība, apraksta kvalitāte.

Apbalvošana:

Spēles tiek izvērtētas un dalībnieki  apbalvoti 3 grupās: 2.-4.; 5.-8.klases un 9.-12. kl.grupas.

Pieteikšanās:

 Pieteikumu konkursam (2.pielikums) izglītības iestāde līdz 2019.gada 8. martam

elektroniski nosūta uz e-pasta adresi – skaidrite.butane @ogresnovads.lv

tālr.  26126804

Nolikumu sagatavoja OBJC Interešu izglītības vides izglītības  metodiķe Skaidrīte Butāne.

 

Ogres novada Vides, bioloģijas un ģeogrāfijas konkurss

                                                     NOLIKUMS

Mērķis

  • Popularizēt āra nodarbības un pētniecisko darbu skolēnu vidū.
  • Sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām.

Dalībnieki:    

Katras skolas 5.- 6. klašu skolēni, 2 dalībnieki no katras klases.

Vieta un laiks  – 2019. gada 2. maijs plkst.10.00 Ogresgala pamatskolā

Norise

Dalībnieki veic individuālu testu. Tēma „Klimata pārmaiņas”.

Komandas veic pētījumus dabā un aizpilda darba lapas.

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām.

Vērtēšana un apbalvošana

Vērtēšanā piedalās visu komandu pārstāvju izveidota žūrija.

Apbalvo 1.-3. vietas ieguvējus (individuāli un komandās). Atzinību izsaka komandām un individuāliem dalībniekiem, ņemot vērā iegūto punktu skaitu.

Pieteikšanās:

Pieteikumu konkursam (3.pielikums) izglītības iestāde līdz 2019.gada 26. aprīlim

elektroniski nosūta uz e-pasta adresi – skaidrite.butane @ogresnovads.lv ; tālr.  26126804

Nolikumu sagatavoja OBJC Interešu izglītības vides izglītības metodiķe Skaidrīte Butāne.

Vides zinības Ogres novadā-2017./2018. m.g.

2018_vides_skate_nolikums

Ogres novada nolikumi 18

 

Vides zinības Ogres novadā-2016./2017. m.g.

Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu Vides izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate “Nāc ārā!”

Ogres novada Jauno vides pētnieku konkurss “Skolēns eksperimentē”